Zwracamy się z prośbą o pobranie  i wypełnienie deklaracji wyboru Położnej Środowiskowej.

Polityka prywatności

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdą Państwo poniżej.

I. Administrator danych osobowych
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginekologii I Położnictwa Gemelli spółka z o.o. z siedzibą w 31-832 Krakowie, os. Jagiellońskie 1, 31-832, KRS 0000176842 REGON: 351570375, NIP: 6782696242 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane przetwarzamy:
w celu zawarcia umowy dokonania analizy i odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy na świadczenie usług (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

III. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane a należące do niektórych lub wszystkich poniższych kategorii: podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące Państwa stanu zdrowia, dane dotyczące zamieszkania, dane dotyczące Państwa sytuacji społecznej, dane dotyczące przysługującym Państwu uprawnieniom.

IV. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: podmiotom świadczącym usługi medyczne i diagnostyczne, księgowym, prawnikom, informatykom, doręczycielom, kurierom, bankom, współpracownikom, podmiotom stowarzyszonym.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji celu, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu chyba, że przepis prawa zobowiązuje administratora do innego okresu przechowania tych danych to przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.

VII. Państwa prawa:
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą zażądać, abyśmy je usunęli. Państwa żądanie nie będzie mogło być zrealizowane jeśli obowiązujące przepisy wymagają od nas przechowywania Państwa danych w zakresie wynikającym z tych przepisów.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację.

Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw proszę kierować żądania pod adres email: manager@gemelli.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować. Informujemy również, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail manager@gemelli.pl, lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, NZOZ Gemelli os. Jagiellońskie 1, 31-832 Kraków

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich Państwo nie podadzą możemy odmówić zawarcia umowy.

Pliki cookies tworzone podczas korzystania z naszej strony
Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, „czym są pliki cookies” oraz podaje rodzaje plików cookie sużywanych przez nasza stronę www

Czym są pliki cookies?
Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

Czy nasza strona korzysta z plików cookies?
Tak. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookies; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie www.

Z jakiego rodzaju plików cookies korzystają nasze strony www?
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookies są konieczne do identyfikacji użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapisanie unikalnego Id użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookies
Tego rodzaju pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak dane podane przez użytkownika.

Pliki cookies służące do analiz
Te pliki cookies pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookies mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.

Czy mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookies?
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies.